—————————————— BRIEF AAN DE BURGEMEESTER ———————————————

Amsterdam, 15 februari 2019

 

Geachte burgemeester, beste mevrouw Halsema,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Begin februari 2019 zijn wij op de hoogte gesteld van uw interne besluit van 17 december 2018 om een groep stadsnomaden voor twee jaar plek te bieden op Sportpark Kadoelen, in het midden van onze woonwijk. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen heeft dit nieuws ons als naaste betrokkenen (o.a. bewoners, sportverenigingen, tuindersvereniging, bedrijven) compleet overvallen. Bij ons leeft het gevoel dat de gemeente probeert ons voor een voldongen feit te stellen, door ons bewust zeer laat te informeren en niet aan te geven of en hoe wij hier bezwaar tegen kunnen maken. Kortom, wij hebben het gevoel alsof dit ons door de strot wordt geduwd. Dat wekt onbegrip en woede op.

Laten wij voorop stellen dat wij alle begrip en sympathie hebben voor de keuze van de stadsnomaden om buiten de maatschappij te willen leven. Wij zijn het met u eens dat er ruimte moet zijn in de gemeente Amsterdam voor groepen zoals deze. Wij moeten echter ook vaststellen dat de groep zelf aangeeft bewust niet in een woonwijk te willen zitten, omdat ze, zoals ze zelf beamen, o.a. structureel voor geluidsoverlast zorgen, verdovende middelen gebruiken, vuur stoken en personen in de groep hebben die kampen met serieuze maatschappelijke en/of psychische problemen. Dit is bevestigd en benadrukt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, in de media en in eerdere zelf aangespannen rechtszaken.

Wij willen u middels deze brief vragen het besluit om de stadsnomaden middenin de woonwijk Kadoelen te plaatsen te heroverwegen en te herzien, de bouwvoorbereidingen te stoppen, een zorgvuldig onderzoek uit te voeren naar een locatie die wel geschikt is en tot die tijd de stadsnomaden te laten blijven op de locatie waar ze nu zitten.

Wij zouden het op prijs stellen als u de volgende overwegingen wilt meenemen in uw besluit:

1. Er is geen enkel draagvlak voor dit besluit
Uit een voorlichtingsbijeenkomst voor belanghebbenden, bewoners en de stadsnomaden afgelopen dinsdag 12 februari 2019 in Stadsdeel Noord is gebleken dat er geen enkel draagvlak voor dit besluit bestaat. Dit is verder bevestigd door een petitie die door meer dan 1.500 mensen is ondertekend. Ook is dit uitgelicht in verschillende mediaberichten op televisie (Hart van Nederland, AT5) en in de krant (De Telegraaf, Het Parool). Er is unanimiteit: bewoners willen dit niet, sportverenigingen willen dit niet, de tuindersvereniging wil dit niet, de bedrijven willen dit niet en ook de stadsnomaden zelf willen dit niet.

2. U vroeg om een locatie die niet in een woonwijk ligt
In het programma van eisen dat ten grondslag ligt aan de zoektocht naar een locatie staat duidelijk dat deze “niet in een woonwijk” mag zijn. De huidige locatie is echter wel middenin een woonwijk gelegen. Het is bovendien een woonwijk met veel jonge gezinnen en meerdere actieve sportverenigingen (o.a. tennis, hockey, voetbal, fitness). Het terrein zelf is onderdeel van tennisclub ATC Kadoelen en heeft de bestemming Sport-1, daarnaast geldt voor dit terrein Waarde-Archeologie-2. Het heeft geen woonbestemming, mede omdat het dichtbij een benzinestation ligt. En het feit dat het terrein direct naast Family Active ligt, een veel bezocht kinderspeelparadijs, maakt de keuze voor deze locatie des te onbegrijpelijk. Dit gevoel van onbegrip wordt versterkt omdat er bij de beoordeling van andere locaties als afwijzend argument is aangedragen dat er veel kinderen in de omgeving zijn.

3. Het onderzoeksproces lijkt onvoldoende zorgvuldig en is niet transparant
Op basis van het beleid Stadsnomaden moet jaarlijks een nieuwe locatie worden gezocht, wat voor de stadsnomaden zeer onwenselijk is. Dit is een complex vraagstuk dat grondig onderzoek, een gedegen belangenafweging en tijd vraagt. Toch blijkt uit de op grond van het Wob-verzoek ontvangen stukken dat het onderzoek naar een nieuwe locatie pas in oktober 2018 is gestart en in twee maanden is afgerond. In de zogeheten ‘quick-scan’ zijn 25 locaties vluchtig toegelicht. Het stemde ons somber te lezen dat toekomstige mogelijke financieel-economische belangen, verre plannen over gebiedsontwikkeling, donaties van bedrijven en andere afwegingen lijken te prevaleren boven de belangen, het woongenot en de veiligheid van uw Amsterdamse burgers. Het was ook opvallend dat er geen demografische factoren (zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid kinderen) lijken te zijn meegenomen. Uit de stukken die zijn opgevraagd zijn niet alleen mogelijke locaties zwart gemaakt, maar ook vele elementen omtrent overwegingen. Het is voor ons onmogelijk om enig inzicht te krijgen in welke locaties zijn meegenomen in het onderzoek en wat precieze afwegingen zijn geweest.

4. Het besluitvormingsproces duidt op onzorgvuldig bestuur
Het besluit voor een locatie in een woonwijk en sportclub, naast bedrijven en verenigingen is zeer ingrijpend voor alle betrokken. Het beleid is altijd geweest de stadsnomaden op plaatsen buiten woonwijken huis te vesten, met periodes van 1 jaar en roulatie tussen de stadsdelen. De voorgenomen locatie is echter middenin een woonwijk, voor een periode van 2 jaar en opnieuw een locatie in stadsdeel Noord. Gezien deze achtergrond is het vreemd dat het besluit van 17 december 2018 voor Sportpark Kadoelen niet nader is gemotiveerd. De belanghebbenden zijn niet gehoord voordat het besluit genomen werd, laat staan omwonenden.

5. De communicatie is niet adequaat
U heeft uw besluit op 17 december 2018 genomen, toch zijn belanghebbenden en buurtbewoners pas bij brief met verzenddatum 1 februari 2019 ingelicht, welke bij de meeste omwonenden pas op woensdag 6 februari 2019 is bezorgd. Op dit moment was een aannemer al begonnen het terrein klaar te maken. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst sprak alleen de onderhandelaar en stadsdeelvoorzitter Erna Berends. Laatstgenoemde gaf aan slechts uitvoerende bevoegdheid hebben. Er was geen afgevaardigde en toelichting door u of iemand die verantwoordelijk is voor dit besluit.

6. De praktische gang van zaken baart ons ernstig zorgen
Wij voelen ons gepasseerd en voor het blok gezet. Uit gesprekken met de aannemer die het terrein klaarmaakt is voorts gebleken dat deze op 12 februari 2019 door vier ambtenaren is aangespoord het terrein niet eind maart, zoals gecommuniceerd in de voorlichtingsbrief naar de nabije bewoners, maar al op 1 maart 2019 klaar te hebben. Ondertussen is er geen concrete mogelijkheid geboden door de stadsdeelvoorzitter bezwaar te maken of met u in contact te komen. Er leeft een sterk gevoel dat de lokale politiek en wij als burger compleet buitenspel worden gezet.

Geachte burgemeester, beste mevrouw Halsema,

Wij hopen ten zeerste dat u het bovenstaande aandachtig tot u wilt nemen. Wij begrijpen dat dit een zeer complex vraagstuk is, waar soms geen goede oplossingen voor lijken te zijn. Wij begrijpen ook dat u in een lastig parket bent gebracht ten aanzien van dit besluit. Toch roepen wij u op om op basis van de bovenstaande overwegingen, welke u ongetwijfeld meer gedetailleerd en voortschrijdend inzicht hebben opgeleverd, uw besluit te herzien.

Hoogachtend,